Kişisel Verilerin Korunması

    KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TAAHHÜTNAME

İşbu Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Taahhütname (“Taahhütname”), aşağıda ismi/unvanı yazılı firma ile (“Firma”) ile Sanayi Mahallesi, Martı Sok. No:18 - 41040 İzmit/ Kocaeli adresinde mukim Beta Mühendislik Metal İmalat San. ve Ticari Ltd. Şti (“Şirket”) (tek tek “Taraf” ve birlikte “Taraflar”) arasında akdedilmiş ticari sözleşme/veya sözleşmeler (“Sözleşme”) kapsamında Şirket tarafından Firma’ya aktarılan ve Firma tarafından Şirket adına elde edilen kişisel verilere ilişkin olarak Firma’nın taahhütlerini içermektedir.  Bu Taahhütname kapsamında;

 • Firma, Şirket tarafından kendisi ile paylaşılacak olan ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili sair mevzuat kapsamında Kişisel Veri olarak tanımlanan her türlü veriyi (bundan böyle “Kişisel Veri” olarak anılacaktır) ancak ve sadece taraflar arasında akdedilen Sözleşmenin ifası kapsamında kullanmakla ve gizli tutmakla yükümlüdür. Firma; Kişisel Veri’yi, hiçbir şekilde üçüncü kişi ve kurumlara veya yurtdışına aktaramaz, başka bir çalışmada kullanamaz, bu bilgilerin gizliliğinin sağlanmasından bizzat Firma sorumlu olup, Kişisel Veri’nin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, Kişisel Veri’ye hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, Kişisel Verilerin kanuni süreler ve amacı ile sınırlı olmak kaydıyla muhafazasını sağlamak amacıyla Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca azami güvenlik düzeyini temin edici gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.
 • Firma, Kişisel Veri’yi; Sözleşme konusuyla sınırlı bir şekilde ve sınırlı bir süre ile kullanacağını, Şirket’in yazılı onayı olmaksızın işlemeyeceğini, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasını takiben yasal zorunluluk arz eden durumlar hariç olmak üzere sileceğini, yok edeceğini veya anonimleştireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Firma, kendi merkezi veya iştiraklerinde veya  Şirket’in yazılı onayı ile çalışılan alt işveren veya müteahhit firmalarda, Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla Kanun kapsamında gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır. Firma işbu Taahhütnameyi imzalamakla, Şirket’in iç sistemler birimleri ile bağımsız dış denetçisinin ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun, Sözleşme’ye istinaden alınan hizmet ile ilgili olarak kendisinden her türlü bilgi ve belgeyi talep etme yetkisinin bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Firma, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na verilen yetkiler kapsamında yapılacak denetimlerde Kurul tarafından talep edilecek her türlü bilgi ve belgeyi zamanında ve doğru olarak vermekle ve bunlara ilişkin her türlü elektronik, manyetik ve benzeri ortamlardaki kayıtları ve bu kayıtlara erişim ve kayıtları okunabilir hale getirmek için gerekli tüm sistem ve şifreleri incelemeye hazır bulundurmak ve işletmekle yükümlüdür.
 • Firma, Sözleşme’nin ifasi kapsamında işlenen Kişisel Verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumu derhal Şirket’e ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

 

 •  Firma; personelinin, alt çalışanlarının ve kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin kişisel verilere erişim ve işleme yetkilerini kişisel verilere ilişkin mevzuata uygun olarak tanımlayacağını; personelinin, alt çalışanlarının ve kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin tanımlanan erişim yetkilerini kullanarak erişilen bilgileri ve erişim için kullandığı şifreleri/metotları hiç kimse ile paylaşmamasını sağlayacağını; personeline, alt çalışanlarına ve kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilere Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülükleri kapsamında bilgilendirme yapacağını, Sözleşme’nin imzasından sonra işten ayrılmış olsalar dahi personelinin, alt çalışanlarının ve kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin Sözleşme’de ve bu belgede belirtilen yükümlülüklere aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde idari para cezaları dahil ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere Şirket veya 3. kişiler nezdinde doğacak her türlü menfi ve müspet zarardan doğrudan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Firma; ortaklarına, yetkililerine, personeline, alt çalışanlarına ve kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilere ait kişisel verileri kanunların, Sözleşme’nin ve güvenlik dahil fakat bununla sınırlı olmamak üzere Şirket’in meşru menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Kanun ve ilgili mevzuat başta olmak üzere Türk Hukukuna uygun şekilde, gerektiği halde ilgililerin açık rızasını alarak Şirket ile paylaşacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Firma; Şirket ile paylaştığı, ortaklarına, yetkililerine, personeline, alt çalışanlarına ve kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilere ait kişisel verilerin, Şirket tarafından Sözleşme’nin, kanunların ve Şirket iş süreçlerinin gerektirdiği ölçüde saklanacağını, yurtiçi veya yurtdışında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, Sözleşme’nin mahiyeti gereği üçüncü kişi ve kuruluşlara, hizmet sağlayıcı firmalara ve Şirket ortakları ile iştiraklerine aktarılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Taraflar, Sözleşme’nin hükümlerini Sözleşme ile ilgili müzakereleri veya her tür veri, uygulama, belge, fiyat, ücret veya ilgili bilgiler de dâhil olmak üzere Sözleşmeye ilişkin her türlü bilgiyi gizli bilgi olarak telakki edecek ve hiçbir şekilde üçüncü kişilere ifşa etmeyeceklerdir. Bu gizlilik yükümlülüğüne uyulmaması halinde, Sözleşme’nin diğer hükümleri ile verilen haklar saklı kalmak kaydıyla, taraflar diğer tarafın bu sebeple uğrayacağı tüm doğrudan ve dolaylı zarar ve masrafı tazmin etmeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

 • Taraflar arasında Sözleşme’nin yürürlük süresi ve sona ermesinden sonra Kanun ve ilgili mevzuattan ve işbu Taahhütname’den doğan yükümlülükleri süresiz olarak devam edecektir. Firma, Şirket tarafından kendilerine iletilen her türlü bilgi ve belgeye ilişkin talebini, talebin iletildiği tarihten itibaren 5 gün içinde karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Firma’nın işbu Taahhütname’de yer alan düzenlemelere, Kanuna ve ilgili mevzuat başta olmak üzere Türk Hukukuna aykırı davranması halinde, idari para cezaları ve 3. kişilere ödenmek sorunda kalınan tazminatlar da dahil olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere Şirket’in her türlü menfi ve müspet zararını Şirket’in ilk yazılı talebi üzerine nakden ve defaten tazmin edecektir. Firma, işbu talebi aldıktan sonra 1 (gün) içerisinde ilgili tutarı Şirket’e ödeyecektir. Ödeme yapılmaması halinde ise, Şirket’in bu tutarı, T.C. Merkez Bankasına bildirmiş olduğu kısa, orta ve uzun vadeli cari faizlerden en yüksek olanın yüzde elli fazlası olarak hesaplanacak oranda temerrüt faizi ile birlikte Firma’den talep etme hak ve yetkisi mevcuttur. Şirket herhangi bir tazminat ödemeksizin Sözleşmeyi derhal feshetme hakkına da sahiptir. Ayrıca, kanuna aykırı davranan sorumlular aleyhinde Şirket ve/veya zarara uğrayan kişiler tarafından Cumhuriyet Savcılığı’na yazılı başvuruda bulunulma hakkı saklıdır.

 

 • [Firma Unvanı] adına,                                                           
 • Yetkili Ad Soyad:                                                      
 • Unvan             :
 • Kaşe                :                                                         
 • İmza/Tarih       :          
 • Ek: Firma’nın İmza Sirküleri  
 
Kurumsal
Hakkımızda
Kalite Politikası
Sık Sorulan Sorular
İletişim
 
Üye İşlemleri
Yeni üyelik
Şifremi Unuttum
Siparişlerim
Profil Bilgilerim
 
Müşteri Hizmetleri
Kullanım Koşulları
Elektronik Ticarette Güvenlik
Teslimat Koşulları
İade ve Garanti Bilgileri
 
Güvenli Alışveriş
Destek Hattı
+90 262 335 19 49
+90 533 421 58 97
 
Beta Mühendislik © 2016
Design & Hosting Atak Domain